Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrečné otázky

Opakovací okruhy  k závěrečným zkouškám
 
oboru   ELEKTRIKÁŘ   2013 / 14
 
 
 1. Materiály v elektrotechnice
   a/ vodiče
   b/ polovodiče
   c/ izolanty
   d/ magnetické materiály
 
 
2. Základní zákony, veličiny, vztahy a jednotky
   a/ Ohmův zákon
   b/ Kirchhoffovy zákony
   c/ Jouleův - Lenzův zákon
   d/ el. výkon, práce, účinnost, indukčnost, kapacita
 
 
3. Pasivní součástky pro elektrotechniku
   a/ rezistory - druhy, značení, mezní parametry, spojování rezistorů
   b/ kondenzátory - druhy, základní vlastnosti, spojování kondenzátorů,
       použití v praxi
   c/ cívky - druhy, základní vlastnosti, spojování, použití
   d/ termistory, fotorezistory
 
 
4. Aktivní součástky - zesilovací prvky
   a/ bipolární tranzistory - značky, druhy, funkce, V-A charakt., použití
   b/ unipolární tranzistory - druhy, značky, funkce, V-A charakt., použití
   c/ integrované obvody
 
 
5. Aktivní součástky pro elektrotechniku - spínací prvky
   a/ diody - druhy, značky, funkce, V-A charakt., použití
   b/ tyristor - značka, V-A charakt., funkce, použití
   c/ diak a triak   
 
 
 
6. Transformátory
    a/ popis, hlavní části, způsob chlazení, ztráty
    b/ princip, základní vztahy
    c/ druhy, použití
    d/ spojování vinutí 3 fázových transform., paralelní chod transformátorů
 
7. Asynchronní motory
    a/ hlavní části, popis, druhy
    b/ princip, skluz, spouštění, řízení otáček, brždění
    c/ výhody, použití
 
 
8. Stejnosměrné stroje a střídavé komutátorové motory                     
    a/ druhy, hlavní části, popis
    b/ funkce dynama, použití
    c/ funkce stejnosměrného motoru, spouštění, řízení otáček, použití
    d/ 1f univerzální komutátorový motorek  
 
9. Síťové zdroje
    a/ usměrňovače, druhy, funkce, průběhy usměrněného proudu a napětí
    b/ filtry, druhy a funkce
    c/ stabilizátory napětí, druhy a funkce
 
 
10. Zesilovače
    a/ druhy, funkce, základní zapojení
    b/ základní parametry zesilovačů, třídy zesilovačů
    c/ základní zapojení jednostupňového NFZ, nastavení prac. bodu a zpětná vazba
 
11. Základní logické a klopné obvody
     a/ základní logické obvody (OR, NOR, AND, NAND, NOT), značky, pravd.tabulky
     b/ klopné obvody - AKO, BKO, BKO
     c/ Schmidtův klopný obvod
 
 
12. Oscilátory
    a/ účel, rozdělení, podstata funkce
    b/ oscilátory v tříbodovém zapojení - Hartleyův, Colpitsův
    c/ oscilátory řízené krystalem
 
 
13. Měření elektrických veličin
    a/ měření napětí, proudu
    b/ měření elektrických odporů (V-A metoda, porovnávací metoda, Wheastonův můstek)
    c/ měření elektrických výkonů /=, ~ (1f i 3f)/
 
 
14. Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000
    a/ živých částí
    b/ neživých částí, druhy ochran, ochrany samočinným odpojením od zdroje
        (v síti TN - nulováním, v síti TT - zemněním, ochrana chrániči )
    c/ první pomoc při úrazech el. proudem
 
 
 
15. Měření prvků
    a/ kondenzátorů - pomocí V – A, de Sautyho můstek, princip rezonanční metody
    b/ cívek - pomocí V - A - metru, můstek Maxwellův
    c/ polovodičových součástek dioda, tranzistor, tyristor
 
 
 
 
16. Měřicí přístroje
    a/ ručkové měř.př., soustavy, vlastnosti, změny rozsahu
    b/ číslicový voltmetr kompenzační
    c/ princip osciloskopu, zkoušečky (např. ZN1,2)
 
 
17. Automatické řízení
    a/ základní pojmy řízení - ovládání a regulace
    b/ ruční a automatická regulace
    c/ ruční a automatické řízení
 
18. Snímače pasivní
    a/ odporové snímače - teploty, tlaku, světla
    b/ indukčnostní   - s otevřeným,   uzavřeným mag. polem, transformátorový,
        indukční senzory
    c/ kapacitní snímače - princip, kapacitní senzory
 
19. Výpočetní technika
    a/ základní pojmy - hardware, software
    b/ základní jednotka počítače, druhy pamětí
    c/ vstupní a výstupní zařízení
 
 
20. Pojistky NN, jističe a chrániče
    a/ rozdělení a princip pojistky, jmenovité hodnoty, vypínací proud
    b/ rozdělení jističů, princip, použití
    c/ rozdělení chráničů, princip, použití
 
 
 Zpracujte  a odevzdejte  ke kontrole  do 20. dubna  2014  ! ! !
 
21. Bytová instalace
    a/ domovní přípojka, hlavní domovní vedení, rozváděče a rozvodnice
    b/ bytový rozvod (světelný, zásuvkový obvod)
    c/ rozvod EIB
 
 
22. Snímače aktivní
    a/ indukční - elektromagnetické, elektrodynamické, selsyny
    b/ termoelektrické  - princip měření a kompenzace
- zapojení s kompenzačním můstkem
    c/ optoelektronické senzory
 
23. Elektrické světlo a teplo
    a/ zdroje el. světla ( žárovky, zářivky, výbojky, ...)
    b/ el. ohřev ( indukční, oblouk., odpor., diel.) a svařování (oblouk., odporové)
    c/ el. chlazení
 
24. Volně programovatelné automaty
     a/ uspořádání a princip PLC
     b/ vnitřní a vnější provedení automatu
     c/ úrovně programování
 
25. Televize
    a/ druhy a šíření elmag. vlnění
    b/ televizní přenosový řetězec (ČBTV)
    c/ princip satelitního příjmu a přijímače
 
26. Rozhlas
    a/ druhy modulace signálu, modulátory a demodulátory
    b/ druhy rozhlasových přijímačů
    c/ princip superhetu
  
 
28. Výroba a rozvod elektrické energie
    a/ druhy elektráren, jejich funkce
    b/ rozvod el. energie
    c/ perspektivní způsoby výroby el. energie
 
 Zpracujte  a odevzdejte  ke kontrole  do 4. května  2014  ! ! !
 

Pokyny k jejich zpracování  !!!  

 

Zpracovat je možné 
 
1. Do sešitu
2. Do složky na samostatné listy
3. V elektronické podobě ( Flash...) - nutno vytisknout !

 Nebudou uznány žádné kopie !!!!!!!

 

převzato z webu:    http://www.ucitel.estranky.cz